1. اهمیت کار مورخان در چیست ؟ 1

2. از مهمترین مبداء های جهان « مبداء ملی و قومی » است توضیح دهید ؟ 1

3. رایج ترین گاه شماری دوره هخامنشیان چه بود ؟0.5

4. آیا نقشه شهر تهران که از دوره قاجار بر جای مانده است یک نقشه تاریخی است ؟ نقشه تاریخی باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟ 1

5. نا مشخص و نا دقیق بودن محتوای افسانه ها به چه دلیل است ؟ 0.5

6. تفاوت اسطوره با حماسه در چیست ؟ 1

7. علم باستان شناسی را تعریف کنید  ؟ 0.5

8. کاربرد مطالعات باستان شناسی« در دوره تاریخی »برای مورخان چیست1

9. در پژوهش های تاریخی چه استفاده ای می توان از سکه ها برد ؟ (4مورد)1

10. قدیمی ترین هنر انسان چیست ؟ 0.5

11. شاخص ترین نمایش آیینی ایران چه نام دارد از چه زمانی در ایران مرسوم شد توضیح دهید ؟1

12. هر کدام از این کتابها چه نوع کتاب ادبی یا تاریخی می باشند ؟1

سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی – شاهنامه فردوسی – موش و گربه عبید زاکانی – لالایی ها و ضرب المثل ها

13. نسب نامه گویای چه نکاتی می باشد ؟0.5

14. آیا یک مورخ می تواند به همه مطالب « سفر نامه ها » و « زندگی نامه ها » اعتماد کند ؟1.5

15. محل نگه داری اسناد امروزه چه نام دارد . بیشترین اسناد تاریخ ایران از چه دورانی بر جای مانده است ؟ 1

16. یکی از ویژگی های نشریات مستقیم بودن آن است توضیح دهید ؟ 0.5

17. تاریخ نویسی جدید ایران دارای چه ویژگی وخصوصیت هایی می باشد1

18. آیا مهاجرت جمعیت در مفهوم گذشته ی آن امکان پذیر است ؟0.5

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آذر ۱۳۸۶ساعت 23:37  توسط گروه آموزشي تاريخ   | 

1. چرا تاریخ به عنوان حافظه جامعه بشری نام گرفته است ؟1

2. از مهمترین مبداء های تقویم جهان « مبداء دینی » است توضیح دهید ؟1

3. رایج ترین گاه شماری دوره هخامنشیان چه بود ؟ 0.5

4. آیا نقشه شهر  اصفهان که از گذشته بر جای مانده یک نقشه تاریخی است  نقشه تاریخی باید چه ویژگی هایی داشته باشد ؟1

5. نا مشخص بودن و نا دقیق بودن محتوای افسانه ها به  چه دلیل است ؟ 0.5

6. اسطوره شناسی تطبیقی را تعریف کنید  ؟ 1

7. علم باستان شناسی را تعریف کنید ؟0.5

8. کاربرد مطالعات باستان شناسی در دوره ما قبل تاریخ « برای مورخان » چیست ؟ 1

9. در پژوهش های تاریخی چه استفاده ای می توان از سکه برد ؟ ( چهار مورد )1

10. قدیمی ترین هنر انسان چیست ؟0.5

11. یکی از نمایش های بومی – سنتی ایران را نام برده ، توضیح دهید ؟ 1

12. هر کدام از این کتاب ها چه نوع کتاب ادبی یا تاریخی می باشند ؟1

سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی – شاهنامه فردوسی – موش و گربه عبید زاکانی – لالایی ها و ضرب المثل ها

13. نسب نامه گویای چه نکاتی می باشد ؟0.5

14. آیا یک مورخ می تواند به همه مطالب « سفر نامه ها » و « زندگی نامه ها » اعتماد کند ؟0.5

15. اسناد تاریخی را تعریف کرده و چند مورد از اسناد تاریخی را نام ببرید 1

16. یکی از ویژگی های نشریات، مستقیم بودن آن است توضیح دهید ؟0.5

17. در دوران سلطنت ناصر الدین شاه چه تحولی در تاریخنگاری ایران بوجود آمد  ؟ 1

18. آیا مهاجرت جمعیت در مفهوم گذشته ی آن امکان پذیر است ؟ 0.5

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آذر ۱۳۸۶ساعت 23:36  توسط گروه آموزشي تاريخ   | 

 

1- نخستین صفت مورخ چیست ؟ چرا اهمیت دارد ؟

2- مهم ترین کاربردهای تقویم را نام ببرید . دومورد .

3- هانتینگتن چه عاملی را در رشد وشکوفایی تمدن ها موثرمی داند ؟

4- مهمترین عوامل تغییر اخبار در فرهنگ شفاهی را نام ببرید . چهار مورد .

5- برای تعیین سن آثار باستانی از چه روشهایی استفاده می شود ؟ ذکر دومورد .

6- سابقه تشکیل موزه ها به چه زمانی برمی گردد ؟ دلایل ایجاد وتوجه به موزه هارا بنویسید .

7- کهن ترین سکه هایی که در ایران رواج یافت چه نام داشت ؟ مرحله تخصصی کار سکه شناس از چه زمانی آغاز می شود ؟

8- نقوش حجاری شده بر روی کاخ آپادانا در تخت جمشید نشان دهنده چه چیزی است ؟

9- شاخص ترین نمایش آیینی ایران چیست ؟ از چه زمانی در ایران معمول گشت ؟

10- نخستین شهر آشوب را چه کسی ودر وصف کدام شهر نوشت؟ مورخان از شهر آشوب ها در چه زمینه هایی می توانند استفاده نمایند ؟

11- سفرهای اکتشافی با سفرهای علمی چه تفاوتی دارند ؟

12- مهمترین انگیزه نوشتن زندگینامه ها چیست ؟

13- دو مورد از اسناد سیاسی وفرهنگی را نام ببرید .

14- در مورد سانسور توضیح دهید در چه زمانی وچه کاربردی داشته است ؟

15- به چه دلایلی اخبار نشریات نادرست است ؟

16- مورخان دوره مغول به چند دسته تقسیم می شدند ؟ توضیح دهید.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آذر ۱۳۸۶ساعت 23:35  توسط گروه آموزشي تاريخ   | 

  

1- دلایل اهمیت کار مورخ رابنویسید .

2- کدام تقویم های رایج کنونی مبداء دینی دارند ؟

3- دومورداز کاربردهای جغرافیای تاریخی را نام ببرید .

4 – افسانه باحماسه چه تفاوتی باهم دارند ؟

5- کدام مرحله از مراحل کار باستان شناسی حساس ومهم است ؟ چرا؟

6- سکه ها چه کاربردی در تاریخ سیاسی دارند ؟ چهار مورد .

7- چه شباهتی بین کاربرد نقاشی ومجسمه سازی در زندکی انسانهای اولیه وجود دارد ؟

8- در چه شرایطی در تاریخ ایران ادیبان برای بیان تاریخ و شرایط اجتماعی به طنز و ادبیات رمزی پناه بردند ؟ با ذکر نماینده این سبک .

9- منظوراز نسل چیست ؟ توضیح دهید .

10- سفرهای سیاسی با چه هدفی انجام می شد ؟ دومورد .

11- مهم ترین انگیزه برای نوشتن زندگی نامه چیست ؟

12- از چه راههایی می توان اصالت سند را تعیین کرد ؟ سه مورد .

13- نخستین روزنامه در ایران چه نام داشت ؟ توسط چه کسی ودر چه زمانی به چاپ رسید ؟

14- تقویم رایج درایران براساس تقویم ........ می باشد .

15- آنچه در دوره قاجار هم روش وهم بینش مورخان ایران را دگرگون کرد ........ بود . دراین زمان با تالیف کتاب ...... به وسیله ....... دوره تازه ای در تاریخ نویسی آغاز شد .

16- مصلحان بزرگ وشخصیتهای معنوی در شکل گیری وتداوم تمدن ها موثر بودند . در هند ...... ودر یونان ...... از این دست مصلحان بودند .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آذر ۱۳۸۶ساعت 23:34  توسط گروه آموزشي تاريخ   | 

الف) جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.(5/2)

    1- در دوران فرمانروايي مغولان بر ايران ، نوعي گاه شماري و تقويم به نام  ............................. كاربرد يافت .

   2- دانشمندان با استفاده از ................................... به مطالعه درباره وجوه مشترك افسانه هاي ملل مي پردازند.

   3- در واقع مهم ترين و مشكل ترين مرحله كار باستانشناسي  ................. و ......................... محسوب مي شود .

   4- در گذشته كساني وجود داشتند كه از روي يك نسخه مي نوشتند . اين افراد را ......................... مي گفتند .

   5- توين بي راه نجات تمدن را  ................................................................ دانسته است .

ب) به سوالات چهار گزينه اي زير پاسخ دهيد .(2)

    1- كدام دسته از منابع براي مطالعه آثار پيش از تاريخ اهميت بيشتري دارند؟

         الف) مكتوبات                    ب) منقولات                   ج) محسوسات                       د) معقولات

    2- تاريخ در لغت به چه معناست ؟

        الف) بررسي اتفاقات گذشته                                       ب) داوري در مورد رويدادها               

        ج) يافتن ترتيب زماني وقوع رويدادها                         د) تعين وقت وقوع يك رويداد

     3- در قديم سند  .......  را در اصطلاح ‹ سواد› مي گفتند .

         الف) رونوشت               ب) نونويس                  ج) خط خورده                      د) ترميم شده

    4- كدام مورخ فرمانروايي مغولان را مورد انتقاد قرار داده است ؟

         الف) منهاج سراج          ب) عطاملك جويني          ج) اسكندر بيك تركمان        د) ناظم الاسلام كرماني

ج) جمله هاي صحيح و غلط را مشخص نماييد .(1)

    1-  بيشترين اسناد به دست آمده از سلسله هاي حاكم بر ايران مربوط به دوران فرمانرواي صفويان است .

    2- در تاريخ ايران ، از دوران معاصر به خصوص پس از مشروطه ، نگارش زندگينامه رايج تر و متنوع تر شد .

د) به سوالات زير پاسخ كوتاه دهيد . (5/4)

   1- اسطوره ها و افسانه ها ، جزء كدام دسته از منابع اطلاعاتي مورخ به شمار مي آيد ؟

   2- در تشكيل مرزهاي فرهنگي چه مواردي اهميت دارند؟( ذكر يك مورد كافي است )

   3- دو روش مهم ساخت سكه را فقط نام ببريد .

   4- كهن ترين سكه ي يافته شده در جهان متعلق به كيست ؟

   5- كتاب ‹ الفصول الفخريه › اثر كيست و موضوع آن چيست ؟

   6- مهم ترين وظيفه نقيب در تمدن اسلامي چه بود ؟

   7- سفرنامه چيست ؟

   8- نخستين روزنامه در ايران توسط چه كسي و در زمان كدام شاه قاجار انتشار يافت ؟

   9- در عصر كنوني يكي از پيچيده ترين مذاكرات ميان دولت هاي بزرگ چيست ؟

ه) به سوالات تشريحي زير پاسخ دهيد .

   1- چگونگي تبديل سال شمسي به ميلادي را توضيح دهيد .(1)

   2- جغرافياي تاريخي چيست ؟ (1)

  3- حماسه چيست و چه تفاوتي با افسانه دارد ؟(1)

   4- باستان شناسان از چه راههايي به شناخت مكان هاي تاريخي نائل مي شوند ؟ (سه مورد)  (5/1)

   5- سفر هاي اكتشافي با سفرهاي علمي چه تفاوتي دارند ؟ (1)

   6- كتاب هاي خاطرات معمولا به چه انگيزه هايي نوشته مي شوند ؟ (چهار مورد )  (1)

   7- خصوصيات تاريخ نويسي ‹ ژورناليستي › چيست ؟ (1)

   8- ‹ منابع پايه يا منشا › چه منابعي هستند ؟ ( مثال بزنيد ) (5/1)

 9- دو مورد از انواع دوره بندي هاي تاريخ جهان را نام ببريد. (1)

                                                      موفق و پيروز باشيد
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آبان ۱۳۸۶ساعت 12:22  توسط گروه آموزشي تاريخ   |